Het Venrays museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting Venrays Museum

RSIN
800622728

Contactgegevens
Naam: Stichting Venrays Museum
Adres: Mgr Goumansplein 1, 5801 CZ
Telefoon: +31(0)478-583880
Email: info@venraysmuseum.nl

Doelstelling
Het museum verzamelt, bewaart, onderzoekt, presenteert en exposeert een vaste collectie van stukken die representief zijn voor het culturele erfgoed van Venray en omgeving.

De Stichting Venrays Museum stelt zich ten doel: het verwerven, bewaren, conserveren, toegankelijk maken en presenteren van voorwerpen, documenten en beelden, die betrekking hebben op de geschiedenis van Venray en omgeving. De stichting stelt zich ook ten doel historische kennis op de genoemde terreinen te vergaren, te stimuleren en uit te dragen. Tenslotte stelt de stichting zich ten doel een podium te bieden aan individuen, organisaties en instellingen die aan het museum gerelateerde thematiek in woord en beeld willen verhalen.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Venrays Museum bestaat uit:

dhr. F. Arts, voorzitter
mevr. T. Raedts-van Soest, secretaris
dhr. R. Dupont, penningmeester
dhr. F. Stasse, bestuurslid

Het beleidsplan
Inleiding
Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de visie van het bestuur en daarmee het te volgen beleid voor de stichting voor de middellange termijn. Hierbij komen diverse aspecten aan de orde zoals deze voortvloeien uit de activiteiten van de Stichting. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe semi-permanente tentoonstelling. Ook zijn er regelmatig wisselende exposities. Bekijk hier het actuele beleidsplan.

Collectie
De collectie bestaat uit circa 6500 voorwerpen. Het grootste deel van deze voorwerpen is Venrays Erfgoed. De voorwerpen zijn onderverdeeld in drie deelcollecties:

Streekgeschiedenis (circa 2500 voorwerpen)
Kunst (circa 2500 voorwerpen)
Archeologie (circa 1500 voorwerpen)

Exposities, rondleidingen en educatie
Het Venrays Museum heeft in 2020 een nieuwe semipermanente tentoonstelling geopend waarin de geschiedenis van Venray op innovatieve wijze wordt getoond.

Tevens worden jaarlijks diverse wisseltentoonstellingen georganiseerd rond een speciaal thema dat voor een breed publiek aantrekkelijk is.

Het museum zet bij de vaste collectie en soms ook ter gelegenheid van een tentoonstelling educatieve projecten voor het onderwijs op en verzorgt ze groepsbezoeken en rondleidingen op aanvraag.

Financiën
Het financiële beleid is en blijft gekenmerkt door voorzichtigheid en het streven naar een gezonde situatie, met enige financiële reserve. Ook voor de komende jaren wordt voorzien dat de meeste inkomsten zullen worden gegenereerd door inkomsten van de exposities, georganiseerde activiteiten en bijdragen van de gemeente Venray en sponsoren. Het bestuur wil in alle opzichten transparant zijn en publiceert het Jaarverslag via de website.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Venrays Museum ontvangen op geen enkele wijze een beloning / salaris voor hun inzet en activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Uitgebreide verslagen van de tentoonstellingen en activiteiten zijn te vinden in de Jaarverslagen:

Jaarverslag-jaarrekening-2021

Jaarverslag 2020 Stichting Venrays Museum

Jaarverslag 2019 Stichting Venrays Museum

Financieel Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014