Beleidsplan 2024
15580
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15580,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

BELEIDSPLAN 2024

Beleidsplan 2024

Huis met verhalen midden in de wereld

Het Venrays Museum is van grote betekenis voor het culturele leven van inwoners van Venray en omgeving, door een afwisselend programma van exposities en activiteiten. In dit museum, op deze centrale plek in Venray, is op veel momenten iets te doen. Het Huis van Venray is een centrum van kunst, cultuur en historie.

Inhoud

* Missie en Visie
* Strategie
* Resultaat
* Marketing
* Activiteiten
* Vrijwilligers
* Bestuur en beheer

Missie

Het verrijken van het leven met historie, kunst en cultuur in Venray en omgeving, door een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met kunst en cultuur, met heden en verleden.

Visie

De kernkwaliteiten van het museum zijn eigenheid, respect, diversiteit en samenwerking. Continue verandering van inhoud en vorm zal bezoekers prikkelen en verwonderen.

De exposities behandelen uiteenlopende onderwerpen die interessant zijn voor een breed publiek en uiteenlopende doelgroepen. Naast het organiseren van aanbod is het ook van belang om ontmoetingen en samenkomsten te zien als een kerntaak van het museum.

De kracht van kunst, cultuur en historie is dat er voldoende elementen zijn om alle generaties tot het museum aan te trekken. De inhoud van wat het museum biedt moet prikkelen, boeien en binden. Het gaat hier over veel meer dan historisch erfgoed. Het gaat over mensen, over ons bestaan in deze wereld, over onze culturele oriëntatie en over het vele wat daaraan in de geschiedenis is voorafgegaan.

Het museum staat in Venray niet op een voetstuk. Het is één van de cultuurpijlers in de omgeving. Samenwerking en verbinding met gelijksoortige en andere dragers van kunst en cultuur is vanzelfsprekend.

Het museum is er ook voor mensen die onze gemeente bezoeken. Het aanbod is ook interessant voor toeristen en tijdelijke inwoners.

Strategie

Bij het operationeel maken van missie en visie horen enkele strategische aspecten. De hoogste prioriteit is de inrichting van het museum.

Marketing en communicatie (M&C) gaan daarbij hand in hand. Bestaande ideeën en mogelijkheden moeten bij voorrang worden opgepakt. Uiteraard gaat daaraan vooraf het bepalen van aansprekende inhoud van exposities en activiteiten. M&C is ook een manier om aanbod en vraag uit de omgeving beter tot elkaar te brengen. Tevreden bezoekers zijn de beste ambassadeurs. Verbinding is een element van de visie.

Naast de aandacht voor erfgoed, wordt de blik van het museum meer gericht op kunst en cultuurbeleving. Dit aandachtsveld zal de aantrekkelijkheid van het museum vergroten voor een breder publiek. Het museum is er voor lokale geschiedenis maar er is méér. Door de erfgoedcollectie naar voren te halen in het auditorium (en gratis toegankelijk) zal dit zeker voor meer bezoekers zorgen.

Door bij de ontwikkeling van inhoud en activiteiten rekening te houden met de belangstellingssfeer van verschillende subgroepen, zoals de jongere generaties – vanaf 35 jaar – zal in de loop van de jaren een bredere groep mensen uit Venray het museum bezoeken.

Door in de programmering ook te kiezen voor thema’s die dicht staan bij de lokale bevolking, kan de participatie en bezoek vanuit inwoners van Venray hoog scoren. Meer aandacht mag zeker worden geschonken aan het onderwijs. De ambitie moet zijn dat jonge mensen uit Venray minstens twee keer in hun schoolperiode het museum bezoeken:
éénmaal in het basisonderwijs, éénmaal in het voortgezet onderwijs. De ontwikkeling van onderwijsgerichte workshops is hiervoor een geschikt instrument. Onderwijs in geschiedenis, kunst en cultuur kan heel veel rijker worden door kennis van de plaatselijke historie. De gemeente kan hierin een belangrijke faciliterende rol spelen door een substantiële bijdrage in de kosten voor de scholen en het museum.

De economie van het toerisme is van belang voor deze regio. Limburg staat met het aantal toeristische overnachtingen op de derde plaats in Nederland, maar Noord-Limburg loopt hierin achter. Het museum kan een positieve bijdrage leveren aan de toename van het aantal toeristen. Een zorgvuldig gedoseerde, nationale en internationale marketing behoort tot de mogelijkheden en zal meer succesvol kunnen zijn in samenwerking met andere cultuurpijlers in Venray.

Resultaat

Wij willen 2024 gebruiken om het Venrays Museum in alle opzichten te hervormen, zonder ons nu al uit te spreken over bezoekersaantallen. Zodra we bijvoorbeeld meer vrijwilligers aan ons kunnen verbinden, kan het Venrays Museum ook méér open en dus meer bezoekers ontvangen. Rekening houdend met groei en innovatie van de programmering wordt ervan uitgegaan dat in 2024 meer bezoekers verwelkomd kunnen worden.

Het onderwijs biedt een belangrijk potentieel wat één van onze speerpunten wordt. Tot slot richten we ons ook op de doelgroep toeristen (i.s.m. Cultura).

Marketing

In bestuur en beleid is marketing even essentieel als gevoelig voor budgettaire beperkingen. Marketing kost veel geld! Dat betekent dat alle mogelijkheden, die weinig kosten, moeten worden benut. Een palet van wensen, ideeën, mogelijkheden en voornemens:

Het museum biedt onderdak aan de netwerkorganisatie Cultura Venray. Cultura wordt bemenst door enthousiaste en competente medewerkers en heeft uitstekende connecties. Deze mogelijkheden van verbinding moeten maximaal worden uitgebuit.

Fiets- en wandeltochten die vanuit het museum beginnen en daar ook weer terugkomen, zijn een informeel en vrijwel kosteloos middel om potentiële bezoekers te binden.

Het genereren van reacties van bezoekers, bijvoorbeeld via een app, geeft belangrijke marketinginformatie over herkomst en motivatie van bezoekers.

Samenwerking met het Rooyse Gidsen Gilde biedt mogelijkheden om het potentieel aan toeristische bezoeken aan te spreken. Belangrijk is daarbij dat het vertrek- en eindpunt bij het Venrays Museum is.

Daarnaast willen we samenwerking zoeken met rondreizende tentoonstellingen van goede kwaliteit.

Samenwerking met instellingen zoals Historisch Platform Venray (HPV), de Schouwburg, Odapark en Biblionu is opgestart en deze samenwerking levert een grotere naamsbekendheid op.

Veel toeristische organisaties zullen een goed functionerend museum zien als een aanwinst. Er zijn immers niet veel musea in de regio. Binnen een goed en gevarieerd toeristisch aanbod zijn musea een wezenlijk onderdeel. Het Venrays Museum kan daarin helpen voorzien en daarmee rekenen op veel free publicity.

Een belangrijke doelgroep onder de toeristen zijn ouderen in de leeftijd tussen 50 en 75 jaar. Zij houden van fietsen en combineren graag natuur en cultuur. Het museum kan daar op een geheel eigen wijze op inspelen.

Kevelaer kent veel religieus gemotiveerd toerisme. Religie is een van de mogelijke thema’s in de programmering. Er kan een verbinding gemaakt worden met belangstelling voor Kevelaer.

Overige samenwerkingspartners:
Oorlogsmuseum in Overloon
Duitse Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn
Liberation Route
Museum van de psychiatrie
e.a.

Activiteiten

Het museum heeft drie hoofdtaken:

Wisselende exposities met uitdagende of actuele onderwerpen binnen kunst, cultuur en historie. Een goede meerjarenplanning is een garantie voor een goede afwisseling. Verschillende partners kunnen een vruchtbare rol vervullen in dit proces. Ook is het belangrijk om kunstenaars uit de regio te betrekken in de programmering.

Voor de verdere invulling wordt gedacht aan een programmacommissie, samengesteld uit liefhebbers van kunst, cultuur en historie, en mensen die feeling hebben met de doelgroepen van de programmering. De opdracht aan deze commissie is breed, maar een wezenlijk onderdeel is het maken van een inschatting van de relevantie van de expositie voor de doelgroep.

De historische collectie vult een deel van het Auditorium van het museum en is dus gratis toegankelijk. Er wordt gekozen voor een speelse presentatie (inclusief gebruik van de beamer) met objecten die tot de verbeelding spreken, uit de geschiedenis van Venray vanaf de vroegste tijd.

Wijzigingen, toevoegingen en bijzondere aandacht voor een deel van de expo, kunnen een nieuwe fase met nieuwe en oude bezoekers genereren.

Voor activiteiten in de flankerende sfeer is er een zeer ruim kader. Cultuurcafé, lezingen, concertjes, theater, workshops, activiteitendagen voor kinderen.

Dergelijke activiteiten zijn een belangrijke aanvulling op het museumprogramma om een continue stroom van bezoekers te realiseren. Dit soort activiteiten draagt ertoe bij dat het museum een centrum van kunst en cultuur wordt.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan het museum niet bestaan. Ze zijn de denkers, doeners, gastvrouwen en gastheren. Zij zijn het gezicht en zij zijn de ambassadeurs van het museum. Zij werken achter de schermen in planning, voorbereiding en uitvoering van exposities en activiteiten; zij verzorgen een gastvrije ontvangst, geven rondleidingen en houden toezicht, verstrekken consumpties enzovoorts enzovoorts. Het is daarom van het grootste belang dat vrijwilligers zich gewaardeerd voelen.

Van vrijwilligers wordt gevraagd zich te conformeren aan het beleid en zich te houden aan de geldende regels en voorschriften. Daarvoor is goede communicatie en een open relatie van belang. Dit is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van het bestuur.

Nota bene. Ook voor het welbevinden van vrijwilligers is een substantieel aantal bezoekers per dag van belang. Een vrijwilliger die haar/zijn vrije tijd ter beschikking stelt van het museum, moet een zinvolle taak te verrichten hebben.

Bestuur en beheer

Met goed bestuur en beheer wordt duidelijkheid gegeven aan iedereen die betrokken is bij het museum, vrijwilligers, bezoekers en stakeholders. Het geeft ook vertrouwen aan de gemeentelijke overheid die bij de financiering van ons museum betrokken is en die moet weten dat de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig en efficiënt worden ingezet.

Het bestuur werkt met een model waarin bestuursleden ook een operationele verantwoordelijkheid hebben bij enkele vitale functies. Dat is noodzakelijk omdat er geen managementlaag is waar bestuurlijke verantwoordelijkheden kunnen worden gedelegeerd. Dat betekent dat het bestuur zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van beleidsplannen, begrotingen, jaarplannen en een jaarprogramma. Het bestuur is uiteraard verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting.

Het beheer van het museum is een operationele verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit is een meewerkend bestuur, dat niet alleen verantwoordelijk is voor alle bestuurlijke taken, maar ook actief is in de uitvoering van het beleid en de vormgeving daarvan.

Voor dagelijks taken wordt een beroep gedaan op de beheerder, de vrijwilligers en zo mogelijk op mensen die via de Wet Sociale Werkvoorziening aan het museum verbonden worden.

Verder zal waar nodig ook een beroep worden gedaan op tijdelijke externe curatoren of andere specialistische adviseurs.

Het bestuur dient zich te richten naar de adviezen voor Cultural Governance zoals die zijn vastgelegd door de Stichting Cultuur en Ondernemen. De toekomstige samenstelling van het bestuur zal in lijn moeten worden gebracht met de geldende adviezen.

Vastgesteld

Het bestuur van de Stichting Venrays Museum
Venray, 30 maart 2024